Đạo Cao Đài

TÊN GỌI ĐẠO CAO ĐÀI Là một tôn giáo được thành lập ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX, năm 1926. Cao Đài giáo tin rằng mình sẽ trường tồn với thời gian, trong vòng «thất ức niên dư», mỗi ức là mười vạn, mỗi vạn là mười ngàn năm tức là hơn 700.000 năm Tên gọi Cao Đài theo nghĩa […]