PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Những thông tin dưới đây về Phật Giáo nguyên thủy đã được nhân loại lưu truyền qua hàng thiên niên kỷ, hiện nay cũng có rất nhiều nguồn khác nhau, rất khó xác thực độ chính xác thông qua hàng tỉ cách truyền đạt. Cho đến nay, Phật Giáo đã chia ra rất nhiều Tông […]