TỊNH ĐỘ TÔNG

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT A DI ĐÀ TỊNH ĐỘ LÀ GÌ? Tịnh là im lặng yên ổn trong sạch, Độ là cứu giúp, Tịnh Độ từ chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Trong hư không bao la vô biên: có vô lượng cõi nước (hành tinh), trong số đó có cõi Tịnh, có […]